Yazım Kuralları | Kardiyoloji Güncellemeleri

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu

Nasıl Makale Yüklenir?

Updates in Cardiology (Updates Cardiol); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Türk Kardiyoloji Derneği’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Updates in Cardiology, kardiyovasküler alandaki araştırmaları, ilginç olguları, derlemeleri, ilginç görüntüleri, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.

Updates in Cardiology, koroner arter hastalıkları, kalp kapakçığı hastalıkları, aritmi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, temel bilimler ve görüntüleme teknikleri ile ilgili bütün alanlarda yapılmış makaleleri kabul eder.

Değerlendirme ve Yayın Süreci

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir Updates in Cardiology’nin editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında dergi önceden bilgilendirilmelidir. Bu yazıların eski hakem raporlarının Yayın Kuruluna gönderilmesi değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Updates in Cardiology’e gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editördedir.

Etik İlkeler

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. Etik kurul onayı olmayan makaleler COPE’un Research, Audit and Service Evaluations kılavuzuna göre değerl

İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir.

Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de dergiye gönderilmesi ve onayın çalışmanın yöntem bölümünde bildirilmesi gereklidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise uluslararası anlaşmalara uygun şekilde hazırlanmış (“Guide for the care and use of laboratory animals, 8. Versiyon, 2011” ve/veya “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, 2012”) etik kurul raporu gereklidir. Ayrıca; denek hayvanlara ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için uygulanan yöntemler açık olarak makalede belirtilmelidir.

Hasta onamları, Etik Kurul raporun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır.

İntihal ve Etik Suistimaller

Updates in Cardiology, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır.

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, lütfen materyali her durumda doğru bir şekilde alıntıladığınızdan emin olun.

Yazarların intihalin her türünden ve aşağıda örneklendirilen etik suistimal durumlarından kaçınması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Kendinden aşırma (self-plagiarism):Yazarın, herhangi bir atıf yapılmaksızın daha önce yayınlarından birebir şekilde alınan bölümleri ya da cümleleri ifade eder. İlgili bölümler ve cümleler size ait olsa dahi, gönderdiğiniz metin önceden yayınlanmış makalenizle kabul edilemez bir benzerlik içermemelidir.
Dilimleme (Salami slicing):Bir araştırmaya ait verilerin birden fazla makalede kullanılması anlamına gelir. Aynı hipotezi, çalışma grubunu ve yöntemi farklı makalelerde kullanmak kabul edilmemektedir.
Veri üretimi (Data fabrication):Veri toplanması ya da deneyler sırasında elde edilmemiş olan verilerin eklenmesi anlamına gelir. Sonuçlar ve sonuçların yorumlanması tamamlanmış veri setlerine dayandırılmalı ve makalede buna uygun şekilde sunulmalıdır.
Veri manipülasyonu/ Uydurma (Data manipulation/Falsification):Araştırma verisinin farklı bir etki yaratması amacıyla manipüle edilmesi, değiştirilmesi anlamına gelir. Veri manipülasyonu; görsellerin (mikrograflar, jeller, radyolojik görüntüler) değiştirilmesi, aykırı değerlerin ya da “uygun olmayan” sonuçların çıkarılması ve veri değişim noktalarının değiştirilmesini vb içermektedir.
ÖnBaskı (Preprint)Updates in Cardiology, önbaskı (preprint) makaleleri önceki yayın olarak değerlendirmemektedir. Başka bir deyişle, yazarlar makalelerini dergiye göndermeden önce bulgularını ticari olmayan bir önbaskı platformunda sunabilir ve tartışmaya açabilirler.

Yazarların, makale gönderimi sırasında çalışmanın bir önbaskı platformunda sunulduğunu, önbaskı DOI numarası ile dergiye bildirmeleri gerekmektedir.
Makalenin Updates in Cardiology’de yayınlanması durumunda, önbaskı makalenin bağlantısının güncellenerek yayınlanmış versiyona yönlendirilmesi yazarların sorumluluğundadır.

Yazarlık

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:

  1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE
  2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE
  3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE
  4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet ya da lütuf yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde updatesincardiology.org adresinden erişebilen Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir.

Yazar Değişiklik Talepleri

Updates in Cardiology, yazar bilgilerini ve yazarlık sıralamasını yazarların başlık sayfasındaki beyanlarına göre değerlendirir. Bu nedenle, yazar isimlerini eksiksiz olarak ve sonlandırılmış sırada göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra dergiye iletilen yazarlıkla ilgili değişiklik talepleri (Yazar ekleme/çıkarma, yazar sıralamasında değişim vb) editöryel onaya tabidir. Yayın Kurulu bu konudaki talepleri inceleyerek COPE akış şemalarına uygun şekilde hareket eder.

Yazarlıkla ilgili değişiklik talepleri, değişikliğin nedeninin belirtildiği resmi bir yazı ile editöryel sekretaryaya gönderilmelidir. Değişiklik talebi yazısı tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalı ve değişikliğin tüm yazarlarca kabul edildiği beyanını içermelidir. Yayın Kurulunun değişiklik talebini onaylaması durumunda, yazarlar Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu güncel yazar listesine göre yeniden doldurarak dergiye göndermelidir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Updates in Cardiology; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

İtiraz ve Şikayet

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

Telif ve Lisanslama Modeli

Updates in Cardiology, ilk gönderim sırasında updatesincardiology.org adresinden indirilebilen Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunun imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunu imzalayarak, makalenin Updates in Cardiology tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler. Yazarlar bu lisans ile içeriğin, üçüncü kişiler tarafından makaleye uygun şekilde atıf yapılmasıyla kaydıyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşılmasına ve uyarlanmasına izin vermişler olurlar.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler Updates in Cardiology, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in May 2022 - http://www.icmje. org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır. Çalışmanız için uygun rehberi bulabilmek için, lütfen Equator Network tarafından hazırlanan anketi buradan doldurabilirsiniz.

Makaleler AMA 11. versiyon stiline göre hazırlanmalıdır.

Makaleler sadece derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazarların; Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu ile ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara updatesincardiology.org adresinden erişilebilmektedir.

Başlık sayfası:Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa; - Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
- Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
- Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
- Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
- Tüm yazarların ORCID numaralarını
- Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.
Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir.

Main Points:Editöre Mektup dışındaki tüm makaleler, çalışmanın önemli sonuçlarını ve ana mesajını içeren ve 3-5 maddeden oluşan bir Main Points bölümü ile yayınlanmaktadır. Bu bölüm, okura makaleyle ilgili genel bilgi verecek şekilde tasarlanmalıdır. Main Points bölümü alandaki uzmanlar için hazırlanan bir bölüm olduğundan, olabildiğince sade ve açık bir biçimde yazılmalıdır.

Makale Türleri
Özgün Araştırma:Ana metin “Giriş”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Özgün Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Klinik Deneyler

Updates in Cardiology ICMJE’nin klinik deney politikasını benimsemektedir. Buna göre, klinik araştırmalar WHO International Trials Registry Platform (ICTRP) ya da ClinicalTrials.gov’un birincil kaydı olan halka açık veri tabanlarına kaydettirilmelidir.

Klinik deneylerle ilgili uygulama ve açıklamalar aşağıda listelenmiştir.

• Klinik deney kaydı yalnızca insanlar üzerinde çalışılan sağlıkla ilgili müdahale ve sonuçlarını inceleyen prosrektif araştırma projeleri için gereklidir.
• Makalenin dergide değerlendirilmesi için, yazarlar araştırmalarını halka açık bir klinik deney platformuna ilk hasta katılımından önce ya da ilk hasta katılımı sırasında kaydettirmelidir.
• En güncel ICMJE tavsiyelerine istinaden, Updates in Cardiology minimum 24 maddelik veri setini içeren klinik deney kayıt platformlarına yapılan kayıtları kabul etmektedir.
• Yazarların klinik deney kayıtları sırasında çalışmayla ilgili veri paylaşımı planı beyanında bulunması gereklidir. Detaylı bilgi için lütfen Veri Paylaşımın bölümünü inceleyiniz.

Klinik deneylerle ilgili daha detaylı bilgi için ICMJE Klinik Deney Politikasını
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html bağlantısından inceleyebilirsiniz.

Updates in Cardiology klinik deney makalesi gönderilirken aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir.

• Yazarlar, ICMJE kriterlerine ve yukarıda belirtilen dergi politikalarına uygun şekilde klinik deneylerini halka açık bir platforma kaydettirmelidir.
• Kayıt platformunun adı ve kayıt numarası makale gönderimi sırasında Başlık Sayfasına eklenmelidir.
• Yazarlar verileri paylaşmayı planlamasa bile çalışmayla ilgili veri paylaşımı beyanı da Başlık Sayfasına eklenmelidir.


Klinik Deney ve Veri Paylaşımı politikaları 1 Mart 2021 tarihinden itibaren dergiye gönderilen makaleler için geçerli olacaktır.


İstatistiksel Analiz Raporlaması Sonucu desteklemek için istatiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Gereç ve Yöntem bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. İstatistiksel verilerin sunumunda değerler, P değerleri ve CI’lar sunulmalı ve uygun şekilde yuvarlanmalıdır. P değerleri, ilk iki hanenin sıfır olduğu durumlar dışında ondalık noktasının sağında iki hane olarak belirtilmelidir. İlk iki hanenin sıfır olması durumunda değer üç haneli olarak belirtilmelidir (P < .01 yerine P = .002 olarak belirtiniz). Öte yandan, .05’e yakın değerler üç haneli olarak bildirilebilir, çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için rastgele bir kesme noktasıdır (P = .053). .001’den küçük P değerleri kesin değerler yerine (P = .000006).

Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmalıdır.


Editöryel Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme yapan bir hakemi tarafından kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz.
Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Giriş”, “Klinik ve Araştırma Etkileri” ve “Sonuç” bölümlerini içermelidir. Derleme türündeki yazılarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.
Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Olgu Sunumlarıyla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.
Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar
Makale türü Sözcük limiti* Özet sözcük limiti Kaynak limiti Tablo limiti Resim limiti
Özgün Araştırma 3500 250 (Alt başlıklı) 30 5 10
Derleme 5000 250 50 5 10
Olgu Sunumu 1000 200 15 Tablo yok 5
Editöre Mektup 500 Uygulanamaz 5 Tablo yok Resim yok

*Sözcük limiti; özet, kaynaklar ile tablo ve figür alt yazılarını içermemektedir.

Tablolar

Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.


Resim ve Resim Altyazıları

Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.


Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.


Kaynaklar

Metin içi kaynaklar ve referans listesi AMA Manual of Style 11. versiyona göre hazırlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer 7 ya da daha fazla yazar varsa ilk 3 yazar yazıldıktan sonra “et al.” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken noktalama işaretlerinden sonra üst simge olarak numaralandırılmalıdır. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Dergi Makalesi:Campbell MR, Fisher J, Anderson L, Kreppel E. Implementation of early exercise and progressive mobility: Step to success. Crit Care Nurse. 2015;35(1):82-88.
Kitap Bölümü:Fikremariam D, Serafini M. Multidisciplinary approach to pain management. In: Vadivelu N, Urman RD, Hines RL, eds. Essentials of Pain Management. New York, NY: Springer New York; 2011:17-28.
Tek Yazarlı Kitap:Patterson JW. Weedon’s Skin Pathology. 4th ed. Churchill Livingstone; 2016.
Yazar Olarak Editör(ler):Etzel RA, Balk SJ, eds. Pediatric Environmental Health. American Academy of Pediatrics; 2011.
Konferans Bildirisi:Morales M, Zhou X. Health practices of immigrant women: indigenous knowledge in an urban environment. Paper presented at: 78th Association for Information Science and Technology Annual Meeting; November 6-10; 2015; St Louis, MO. Accessed March 15, 2016. https://www.asist.org/files/meetings/am15/proceedings/openpage15.html
Tez:Maiti N. Association Between Behaviours, Health Characteristics and Injuries Among Adolescents in the United States. Dissertation. Palo Alto University; 2010.
Çevrimiçi Dergi Makalesi:Tamburini S, Shen N, Chih Wu H, Clemente KC. The microbiome in early life: implications for health outcomes. Nat Med. Published online July 7, 2016. doi:10.1038/nm4142
Web SayfasıInternational Society for Infectious Diseases. ProMed-mail. Accessed February 10, 2016. http://www.promedmail.org
Epub Erken Görünüm Makale:Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging. Diagn Interv Radiol. 2016 Feb 24. doi: 10.5152/dir.2016.15323. [Epub ahead of print].

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

Baş Editör:Dilek Ural
Adres:Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail: dilek_g_ural@yahoo.com.tr

Yayıncı:Türk Kardiyoloji Derneği
Adres:Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yenibosna Bahçelievler / 34196 / İstanbul, Türkiye

Yayınevi:Kare Yayıncılık
Adres:Göztepe Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 200 Da: 2 Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Telefon: +90 (216) 550 61 11
Web: www.karepb.com
E-mail: kare@karepb.com

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyoloji Güncellemeleri