Genç ve yaşlılarda lipid tedavisi []
. 2020; 3(1): 16-19 | DOI: 10.5543/ucard.2019.65375

Genç ve yaşlılarda lipid tedavisi

Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık toplumda giderek artmaktadır. Dislipideminin varlığı ve kümülatif etkilerinin aterosklerotik süreçte çok önemli olduğu önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu durum hastanın yaşından bağımsız olarak primer ve sekonder korumanın önemini ortaya koymaktadır. Ailesel dislipidemisi olan bireylerin aileleri, erken tanı ve tedavi için taranmalıdır. Yaşlı ve çocuk hastalarda ise statin tedavisi düşük dozlarda başlatılıp hedef düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol seviyesine göre tedrici olarak arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ailesel dislipidemi, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık; yaş.

Lipid therapy in young and elderly

Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri
Department of Cardiology, Aydın Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın

Atherosclerotic cardiovascular disease is steadily increasing in society. The presence and cumulative effects of dyslipidemia have been shown to be very important in the atherosclerotic process in previous studies. This demonstrates the importance of primary and secondary prevention regardless of the age of the patient. Families of individuals with familial dyslipidemia should be screened for early diagnosis and treatment. In elderly and pediatric patients, statin therapy should be initiated at low doses and gradually increased according to the target low density lipoprotein-cholesterol levels.

Keywords: Familial dyslipidemia, atherosclerotic cardiovascular disease; age.

Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri. Lipid therapy in young and elderly. . 2020; 3(1): 16-19

Sorumlu Yazar: Ceyhun Ceyhan, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale