ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Lipid lowering therapy in particular patient populations []
. 2020; 3(1): 10-15 | DOI: 10.5543/ucard.2019.09797

Lipid lowering therapy in particular patient populations

Barış Güngör
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul

Dyslipidemia is a major risk factor for cardiovascular diseases. In daily practice, patients with different clinical settings such as acute coronary syndrome, familial hypercholesterolemia, diabetes mellitus, chronic renal failure are not uncommon. These patients require special evaluation regarding treatment strategy, choice of medications, drug-drug interactions and follow-up. Usually, these patients have not been adequately presented in large randomized controlled trials, thus it is hard to derive definite indications and treatment algorithms for this group of patients. European Society of Cardiology/the European Atherosclerosis Society 2019 guideline on dyslipidemia and lipid modification to reduce cardiovascular risk has provided detailed information on patients with different clinical setting and updated treatment recommendations.

Keywords: Lipid lowering medications, atherosclerotic cardiovascular disease, statins

Özel hasta gruplarında lipid düşürücü tedavi

Barış Güngör
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Dislipidemiler aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar için majör risk faktörüdür. Günlük pratikte, ek hastalığı olmayan hastalar kadar, özel hasta grubu olarak adlandırılabilecek, tedavi düzenlenmesi, ilaç seçimi, olası ilaç etkileşimleri ve klinik takip gibi konularda özen gerektiren hastalar da nadir değildir. Bu hasta gruplarının başında, akut koroner sendrom, ailevi hiperkolesterolemi, diyabetes mellitus, kronik böbrek hastalığına sahip hastalar sayılabilir. Bu hastalar büyük randomize kontrollü çalışmalarda yeterli sayılarda incelenmediğinden, kesin tedavi önerilerinde bulunmak da zorlaşmaktadır. Avrupa Kardiyoloji Derneği/Avrupa Ateroskleroz Derneği 2019 dislipidemi ve kardiyovasküler riskin azaltılması için lipit tedavi kılavuzu özel hasta gruplarına ayrıntılı olarak değinmiş ve tedavi önerilerini güncellemiştir.

Anahtar Kelimeler: Lipit düşürücü tedaviler, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, statinler

Barış Güngör. Lipid lowering therapy in particular patient populations. . 2020; 3(1): 10-15

Corresponding Author: Barış Güngör, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.