ISSN 2619-9734
pdf
Risk scoring and primary prevention []
. 2020; 3(1): 3-6 | DOI: 10.5543/ucard.2019.69188

Risk scoring and primary prevention

Öner Özdoğan
Department of Cardiology, Health Sciences University, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir

Prevention of atherosclerotic cardiovascular disease (CVD) for any individual is associated with his/her total CVD risk, and the greater the risk, the greater the intensity of treatment. Different guidelines use different risk assessment systems. An ideal risk score should be based on country-specific data. European guidelines for protection from CVDs recommend the use of the SCORE system because it can be recalibrated for different countries. Although primary prevention is not examined under a separate heading in this guideline, the entire guideline contains data on primary prevention. The treatment of dyslipidemia of all individuals, except for patients with documented atherosclerotic CVD (coronary artery disease, peripheral vascular disease, and stroke) compose primary prevention and primary prevention patients range from a very high risk group to a low risk group. In the treatment of primary prevention patients, high-intensity statin therapy up to the highest tolerable dose is recommended to achieve the goals set similarly to secondary prevention. If the target is not reached by statin, combination therapy is recommended.

Keywords: Cardiovascular disease, primary prevention, risk scores.

Risk skorlaması ve birincil koruma

Öner Özdoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Herhangi bir kişi için aterosklerotik kardiyovasküler hastalıktan (KVH) korunma onun toplam KVH riski ile ilişkilidir ve risk arttıkça tedavinin yoğunluğu da artmalıdır. Farklı rehberlerde farklı risk değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. İdeal bir risk skoru ülkelere-spesifik verilere dayanmalıdır. KVH’lerden korunmaya yönelik Avrupa rehberleri SCORE sisteminin kullanımını önermektedir, çünkü farklı ülkeler için tekrar kalibre edilebilmektedir. Birincil koruma bu rehberde ayrı bir başlık altında incelenmese bile, rehberin tümünde birincil koruma ile ilgili veriler mevcuttur. Dokümente aterosklerotik KVH olan hastalar (koroner arter hastalığı, periferik damar hastalığı ve inme) harici tüm bireylerin dislipidemi tedavisi birincil korumayı oluşturmaktadır. Yani birincil koruma hastaları çok yüksek risk grubundan, düşük risk grubuna kadar geniş bir yelpaze göstermektedir. Birincil koruma yaklaşımında da, ikincil korumaya benzer şekilde belirlenen hedeflere ulaşmak için tolere edilebilen en yüksek doza kadar yüksek yoğunluklu statin tedavisi önerilmektedir. Statin ile hedefe ulaşılamazsa, kombinasyon tedavisi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık, primer koruma, risk skorları.

Öner Özdoğan. Risk scoring and primary prevention. . 2020; 3(1): 3-6

Corresponding Author: Öner Özdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.