ISSN 2619-9734
pdf
Beta-blockers in cardiovascular prevention []
. 2019; 2(1): 1-6 | DOI: 10.5543/ucard.2019.00719

Beta-blockers in cardiovascular prevention

Barış Ilerigelen
Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Cardiology, E. Faculty Member, Istanbul, Turkey

Βeta-blockers are one of the most important developments in cardiovascular medicine. Several randomized clinical trials evaluated the effectiveness and reliability of beta-blockers in different clinical conditions. Systemic hypertension, supraventricular and ventricular arrhythmias, chronic coronary syndromes, acute coronary syndromes and heart failure are the main indications for beta-blocker therapy. This article provides an assessment of the beta-blockers in the treatment of cardiovascular events and the role of nebivolol focused on the primary cardiovascular prevention.

Keywords: Beta-blockers, hypertension, arrhythmias; chronic coronary syndromes; acute coronary syndromes; heart failure.

Kardiyovasküler korunmada beta blokerler

Barış Ilerigelen
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, E. Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye

Βeta blokerler kardiyovasküler ilaç tedavisindeki en önemli gelişmelerden biridir. Beta blokerlerin farklı klinik durumlardaki etkinliği ve güvenilirliği birçok randomize klinik çalışmada değerlendirilmiştir. Sistemik hipertansiyon, supraventriküler ve ventriküler aritmiler, kronik koroner sendromlar, akut koroner sendromlar ve kalp yetersizliği beta bloker tedavisi için başlıca endikasyonlardır. Bu derlemede beta blokerlerin, kardiyovasküler olayların tedavisindeki yeri ve nebivolol’ün özellikle birincil kardiyovasküler korunmadaki rolü değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beta blokerler, hipertansiyon, aritmiler; kronik koroner sendromlar; akut koroner sendromlar; kalp yetersizliği.

Barış Ilerigelen. Beta-blockers in cardiovascular prevention. . 2019; 2(1): 1-6

Corresponding Author: Barış Ilerigelen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.